Diploma in Business - Marketing

Σκοπός του diploma είναι:

Το Diploma in Business - Marketing είναι ιδανικό για εργαζόμενους οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη διοίκηση και την οργάνωση της επιχείρησης και παράλληλα να εξοικειωθούν με τα απαραίτητα εργαλεία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων marketing, προκειμένου να διαχειρίζονται αποτελεσματικά μία εταιρία και να αξιοποιούν αποτελεσματικά τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τις ικανότητές τους στο επαγγελματικό τους περιβάλλον θα ενδυναμώσουν την παρούσα θέση τους στην εργασία τους.

 

Τι περιλαμβάνει και τι θα μάθετε με τη παρακολούθηση του diploma:

MARKETING 21 ΩΡΕΣ

• Η έννοια, ο ορισμός του marketing στις επιχειρήσεις.
• Είδη marketing. Διαφορές marketing και πωλήσεων.
• Το marketing mix. Από τα 4P στα 4C
• Είδη marketing, τμηματοποίηση αγοράς, κίνητρα καταναλωτών, παράγοντες επιρροής καταναλωτών
• Το προϊόν, δημιουργία και ανάπτυξη νέων προϊόντων, έρευνα αγοράς και έρευνα marketing
• Εικόνα προϊόντος, εμπορικό σήμα, κύκλος ζωής, προϊόντος, τάσεις και μόδα
• Τιμή πώλησης, στρατηγική τιμών, προσφορές, εκπτώσεις
• Η σημασία της τοποθεσίας, σημεία πώλησης, εμπορικά κέντρα, οργάνωση πωλήσεων, επικοινωνία
• Διαφήμιση και δημόσιες σχέσεις, το διαδίκτυο, κοινωνικά δίκτυα, το μέλλον των πωλητών και των φυσικών σημείων πώλησης.
 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 24 ΩΡΕΣ

• Ορισμοί Δημοσίων Σχέσεων, Code of Conduct

• Βρετανική και Αμερικανική Σχολή

• Εταιρική Εικόνα , Εταιρική Ταυτότητα , Εταιρική Φήμη

• Τι δεν είναι Δημόσιες Σχέσεις σε διαφήμιση, πωλήσεις, δημοσιότητα, ενημέρωση

• Προπαγάνδα: έννοια, εφαρμογές, δεοντολογία

• Ο ρόλος της επικοινωνίας στις Δημόσιες Σχέσεις: βασικά στοιχεία επικοινωνίας και συναίσθημα . Σωματική επικοινωνία. Το κτίσιμο αμοιβαίων σχέσεων εμπιστοσύνης

• Φορείς Δημοσίων Σχέσεων: το έργο και τα προσόντα των φορέων. Η επιλογή του μέσου

• Πλάνο Δημοσίων Σχέσεων: στρατηγική σκέψη, διοίκηση και στάδια στρατηγικού σχεδιασμού

• Πλάνο Δημοσίων Σχέσεων: οφέλη, measurement επιτυχίας, ανατροφοδότηση

• Εφαρμογή πλάνου: ο ρόλος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Χορηγίες

• Ασκήσεις, Παραδείγματα, Σύγχρονες Περιπτώσεις

• Εφαρμογή πλάνου: σύνδεση με ΜΜΕ , Δελτίο Τύπου, ενδοεταιρικές Δημόσιες Σχέσεις

• Κυβέρνηση, Κυβερνητικοί Μηχανισμοί και ΜΚΟ

• Διαμόρφωση του μηνύματος, Image Making

• Εξυπηρέτηση Πελατών Εταιρική Φιλοξενία

• Ομιλίες , εταιρικές εκδηλώσεις , event management • Ασκήσεις, Παραδείγματα, Σύγχρονες Περιπτώσεις.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 16 ΩΡΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

Εισαγωγή-Ορισμός
Τρόποι-Μέθοδοι Επικοινωνίας
Είδη Επικοινωνίας
Στάδια Επικοινωνίας
Μοντέλα Επικοινωνίας
Μορφές Ανατροφοδότησης
Μοντέλο Lasswell
Μοντέλο Berlo
Μοντέλο Gerbner
Κωδικοποίηση/Αποκωδικοποίηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

Μοντέλα Συμπεριφορών -D.C.I.S.
Εμπόδια στην επικοινωνία
Ακρόαση-Τύποι Ακρόασης
Λεκτική Επικοινωνία
Φωνή-Χαρακτηριστικά φωνής
Μη λεκτική επικοινωνία
Είδη μη λεκτικής επικοινωνίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

Παραγλωσσικά στοιχεία
Γλώσσα Σώματος
Προετοιμάζω τον εαυτό μου για επικοινωνία
Στέλνω το μήνυμα
Προφορικός λόγος
Γραπτός λόγος
Είδη-Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα γραπτού λόγου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

Παρουσιάσεις
Στυλ επιρροής στην παρουσίαση
Είδη συμπεριφορών
Τεχνικές επιβολής
Χειρισμός διαφωνιών
Πειθώ
Επηρεασμός
Προσωπικά Χαρακτηριστικά
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Θεωρία Χ & Ψ
Θεωρία του Maslow
Επαγγελματική Επικοινωνία

 

MANAGEMENT 18 ΩΡΕΣ

• Εισαγωγή - Λειτουργίες - Δεξιότητες Manager

• Επίπεδα Management - Εξέλιξη Management

• Ορισμός οργανισμού κ Επιχείρησης

• Προγραμματισμός - Στρατηγική - Είδη στόχων - Είδη προγραμματισμών

• Εταιρικοί στόχοι - Αναγκαιότητα, διαδικασίες & βασικές αρχές προγραμματισμού

• Χαρακτηριστικά στόχων - M.B.O. - Ανάπτυξη και διαδικασίες προγραμμάτων-Λήψη αποφάσεων-Τύποι αποφάσεων

• Δημιουργικότητα – Καινοτομία

• Δημιουργικό άτομο - Ανάπτυξη Δημιουργικότητας Εντοπισμός προβλήματος - Εύρεση στοιχείων - Ανάλυση προβλήματος

• Γέννηση Ιδεών - Αξιολόγηση, επιλογή - Υλοποίηση ιδέας - Creativity Game

• Διεύθυνση & Ηγεσία - Motination - Manager Vs Leader

• Ορισμός ηγεσίας - Χαρακτηριστικά Manager Χαρακτηριστικά Leader

• Συμπεριφορά ηγέτη - Μοντέλο Διοίκησης τότε και τώρα Στυλ ηγεσίας (Ανάλυση)

• Επικοινωνία - Ορισμός - Στοιχεία - Σκοπός επικοινωνίας

• Είδη επικοινωνίας - Μορφές επικοινωνίας - Ροή και εμπόδια επικοινωνίας

• Η ομάδα στην εργασία - Case study Αναγκαιότητα Χαρακτηριστικά - Είδη ομάδων

• Χρησιμότητα ομάδας - Δημιουργία - Στάδια ανάπτυξης - Συνεκτικότητα

• Συγκρούσεις - Είδη συγκρούσεων - Τρόποι αποφυγής - Έρευνα για τις συγκρούσεις

 

CHANGE MANAGEMENT 4 ΩΡΕΣ

• Η Αλλαγή σαν μέσο επιβίωσης και ανάπτυξης

• Η ανάγκη των οργανισμών για να αλλάξουν-Οι δυνάμεις υποστήριξης

• Οι φάσεις της διαδικασίας αλλαγής

• Ο ρόλος της ηγεσίας : Η δημιουργία της καθοδηγητικής ομάδας-Η σύνθεση της ομάδας- Τα χαρακτηριστικά της.

 

CONFLICT MANAGEMENT 4 ΩΡΕΣ

• Η σημασία του θετικού κλίματος εργασίας

• Η σύγκρουση και οι επιπτώσεις της Άσκηση: 2 Case Studies ανταπόκρισης σε προϋποθέσεις επιθετικότητας

• Οι 5 στρατηγικές διαχείρισης της σύγκρουσης στη πράξη Ερωτηματολόγιο Thomas Kilman Άσκηση: Το καταφύγιο Άσκηση: Ατομική – Ομαδική απόφαση : Η διάσωση των εθελοντών

• Η συμπεριφορά της επιτυχίας – Assertive Behavior Συμπεράσματα & Προοπτικές

• Μεθοδολογία Διδασκαλίας: Το σεμινάριο ακολουθεί τη μορφή workshop, με ομαδικές ασκήσεις και συζήτηση.

 

TIME & STRESS MANAGEMENT 8 ΩΡΕΣ

• Η Πολύτιμη αξία του χρόνου μας

• Η έλλειψη του χρόνου

• Το προσωπικό μας στυλ εργασίας

• Οι προτεραιότητες στην ζωή μας - H διαχείριση του άγχους

• Stress - Ορισμός , συμπτώματα Εργασιακό άγχος ΦΟΒΟΣ-Ορισμός , αίτια , αντιμετώπιση

• Σημαντικοί παράγοντες του stress , Είδη άγχους , Συμπτώματα

• Αίτια αγχώδους διαταραχής κ δημιουργίας άγχους στη δουλειά

• Κύριες ομάδες συναισθημάτων Βήματα βελτίωσης stress

 

PROJECT MANAGEMENT 12 ΩΡΕΣ

• Τι είναι project /'Εργο και κύκλος ζωής του έργου

• Σύλληψη, έναρξη, υλοποίηση,ολοκλήρωση και αποδοχή

• Λειτουργία και συντήρηση

• Οργάνωση ομάδας έργου, ρόλος του υπέυθυνου έργου (project manager)

• Οργάνωση κατά project

• Προσδιορισμός των φάσεων του έργου.

• Προγράμματα και διαγράμματα (Gantt-Pert-CPM).

• Πότε ένα έργο θεωρείται επιτυχές.

• Είδη πόρων για τις ανάγκες του έργου.

• Μελέτη σκοπιμότητας, κατάρτηση προϋπολογισμού, χρηματοροή

• Προβλέψεις, η πρόβλεψη πιθανών προβλημάτων και η επίλυσή τους

• Tό Project plan

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 16 ΩΡΕΣ

• Εισαγωγή

• Προγραμματισμός Ανθ. Δυναμικού

• Περιγραφή Θέσεως Εργασίας

• Εντοπισμός / Προσέλκυση Προσωπικού

• Εκπαίδευση

• Αξιολόγηση Απόδοσης Εργαζόμενων

• Συστήματα Αμοιβών Εργαζομένων

• Υποκίνηση (Motivation)

• Επικοινωνία / Εργασιακές Σχέσεις

• Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων

• Αποτελεσματική Πρόσβαση στην αγορά εργασίας

• HRM Διεθνώς - Μοντέλα Διοίκησης

• Διαφορά Ηγέτη και Προισταμένου

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET 4 ΩΡΕΣ

• Εισαγωγή - Έννοιες - Μέσα

• Η διαφήμιση στη ζωή μας - Διαφήμιση και προβολή προϊοντος

• Η εξέλιξη της διαφήμισης - Είδη διαφήμισης - Τεχνικές διαφήμισης - Εργαλεία

• Αγοραστική συμπεριφορά - Οι ψυχολογικές πλευρές της συμπεριφοράς καταναλωτή

• Επιδράσεις περιβάλλοντος, οικογένειας, κοινωνικής τάξης - Αγοραστική απόφαση

• Στάσεις

• Media Planer - Media Planning - Ο ρόλος κάθε μέσου χωριστά - Μετρήσεις

• Στρατηγικές προώθησης

• Διαμόρφωση διαφημιστικών στόχων

• Διαφήμιση και internet

• SMS - Το "σιωπηλό" marketing - Εφαρμογές - Τεχνικές

• Ειδικά θέματα internet marketing - Social Media

• Οι εμπλεκόμενοι στη διαφήμιση - Στοιχεία λειτουργίας διαφημιστικής εταιρείας

• Επιλογή διαφημιστικής εταιρείας

• Δομή και λειτουργία διαφημιστικής εταιρείας

• Η σύγχρονη διαφήμιση - Δεοντολογία.

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 16 ΩΡΕΣ

• Βασικές αρχές επιχειρηματικότητας

• Κατάσταση στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον

• Εισαγωγή στην διαδικασία της συμβουλευτικής πώλησης

• Μεθοδολογία πωλήσεων SPEND

• Μεθοδολογία υποστήριξης πωλήσεων OODA

• Η συμβουλευτική πώληση και η ενεργός επικοινωνία

• Διαχείριση πελατειακής βάσης

• Διαχείριση αντιρρήσεων

• Τύποι πελατών

• Εισπράξεις απαιτήσεων

• Στρατηγική SOS

• Αναπαραστάσεις Ρόλων

• Ανακεφαλαίωση - Καλές πρακτικές -Case studies

 

Επιπλέον πληροφορίες για το diploma:

•  Η διδασκαλία γίνεται  σε σύγχρονους Η/Υ και εμπλουτίζεται με εργασίες και πρακτικές εφαρμογές.

• Το diploma επιδοτείται μέχρι το 100% της αξίας του, από το 0,24% του ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ!

• Παρέχονται ηλεκτρονικές σημειώσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

• Το πρόγραμμα του diploma in Business - Marketing είναι πιστοποιημένο από την TUV AUSTRIA ACADEMY (HELLAS)

• Ειδικές τιμές για φοιτητές και ανέργους.

Ιδιότητες Σεμιναρίου

Έναρξη 10-10-2016
Λήξη 11-11-2016
Κόστος 1,600.00€
Τηλέφωνο 210-5782931
Πόλη Περιστέρι
Διοργανωτής Future Business School
Διάρκεια 155 ώρες
Εισηγητής Βασίλης Αϊβαζίδης, Μαρία Μπισμπίκη, Ιωσήφ Μπούρλας, Δήμητρα Μπαλτούνα, Αντώνης Χρυσόγελος
Χώρος Διοργάνωσης Future Business School
Ευχαριστούμε αλλά δεν δεχόμαστε πλέον άλλες εγγραφές για αυτό το σεμινάριο

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter