Diploma Γραμματέας Διοίκησης

Σε ποιους απευθύνεται

Το Diploma απευθύνεται: Σε στελέχη Γραμματείς. Σε Γραμματείς όλων των επιπέδων και κατηγοριών. Σε Διοικητικά στελέχη και υπάλληλους οργανισμών, επιχειρήσεων, τραπεζών, Δημόσιου τομέα, μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας.

Σκοπός

Το DIPLOMA στοχεύει στην ουσιαστική εκπαίδευση Γραμματέων σε θέματα γραμματειακής υποστήριξης και ανάπτυξης ικανοτήτων διοίκησης και οργάνωσης της επιχείρησης, στην επίλυση προβλημάτων και στην αποτελεσματική ανάληψη πρωτοβουλιών. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα προετοιμαστούν προκειμένου να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να πιστοποιηθούν από τον τεχνοβλαστό ACTA του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Σύντομη Περιγραφή:

Το τμήμα γραμματειακής υποστήριξης όλων των επιπέδων και κατηγοριών οργανισμών, επιχειρήσεων, μονάδων Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα, ΟΤΑ, τραπεζών, μονάδων υγείας, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τμήματα. Τα άτομα που το απαρτίζουν, πέρα από τα τυπικά προσόντα, θα πρέπει να έχουν και τις κατάλληλες γνώσεις έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτόν το δύσκολο ρόλο. Η ορθά δομημένη οργάνωση ενός γραφείου ή μιας επιχείρησης είναι διαδικασία πολύπλοκη, που απαιτεί ευρύ φάσμα σταθερών και λεπτών ενεργειών. Η Γραμματέας Διοίκησης (Executive Secretary) που θα επιχειρήσει την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου, πρέπει να έχει γενικότερη γνώση όλων των τομέων της επιχείρησης καθώς και του εξοπλισμού της. Πρέπει να γνωρίζει τις εργασίες, τις δυνατότητες και τις εφαρμογές του office automation. Η Γραμματέας Διοίκησης είναι η εξειδικευμένη επαγγελματίας, ικανή να διεκπεραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, να συντάσσει εμπορικές επιστολές (έγγραφα, εκθέσεις, αναφορές), να ταξινομεί και να αρχειοθετεί τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, να ασκεί διοικητικά καθήκοντα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του προϊσταμένου της, να θέτει προτεραιότητες, να συμμετέχει στην επίλυση κρίσιμων για την εταιρία θεμάτων, ν' αναλαμβάνει αποτελεσματικές πρωτοβουλίες σε καταστάσεις κρίσεων, να φροντίζει για τις Δημόσιες Σχέσεις του γραφείου, να διαχειρίζεται αποθέματα υλικών, να προετοιμάζει, συντονίζει, παρακολουθεί αλλά και να υλοποιεί προγράμματα δραστηριοτήτων του προϊσταμένου κ.α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 30 ΩΡΕΣ 

      • Η Σύγχρονη Γραμματέας Διοίκησης 12 ΩΡΕΣ 

      • Οργάνωση Γραφείου 8 ΩΡΕΣ 

      • Ηλεκτρονική Οργάνωση Γραφείου 6 ΩΡΕΣ 

      • Εμπορική Αλληλογραφία 4 ΩΡΕΣ 


 •Προετοιμασία για πιστοποίηση CSMA 15 ΩΡΕΣ 

      •Δημόσιες Σχέσεις 24 ΩΡΕΣ 

      •Τεχνικές Επικοινωνίας 16 ΩΡΕΣ 

      •Management 18 ΩΡΕΣ 

      •Change Management 4 ΩΡΕΣ 

      •Conflict Management 4 ΩΡΕΣ 

      •Time & Stress Management 8 ΩΡΕΣ 


Το πρόγραμμα προετοιμάζει τους απόφοιτους για την πιστοποίηση Certified Secretaries Management Assistants. Η πιστοποίηση είναι από την ACTA που αποτελεί τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Το σχήμα πιστοποίησης CSMA είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation) και σε παγκόσμιο επίπεδο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της IAF (International Accreditation Forum). 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με εργασίες και πρακτικές εφαρμογές.
Το Diploma προσφέρεται και με εξ αποστάσεως φοίτηση e-learning μέσω της υπερσύγχρονης εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας.

  1. Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού με ατομικούς κωδικούς.
  2. Πλούσιο υλικό ανά μάθημα που γίνεται συνεχώς update
  3. Υποστηρικτικό υλικό ανά μάθημα (video – case studies – βιβλιογραφία κλπ)
  4. Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις μαθημάτων.
  5. Τα videos καθιστούν το συγκεκριμένα προγράμματα μια εξαιρετική επιλογή αν θέλετε να παρακολουθήσετε ποιοτικά μαθήματα γιατί αφομοιώνετε τις γνώσεις καλύτερα παρακολουθώντας παρά διαβάζοντας.
  6. Όλα τα test & οι εξετάσεις γίνονται ηλεκτρονικά από τον υπολογιστή σας
  7. με ΑΜΕΣΗ ενημέρωση για το σκορ σας & επισήμανση τυχόν λανθασμένων απαντήσεων.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ

Το πρόγραμμα επιδοτείται από το 0,24% του ΛΑΕΚ

Ιδιότητες Σεμιναρίου

Έναρξη 10-10-2016
Λήξη 20-11-2016
Κόστος 1,200.00€
Τηλέφωνο 210-5782931
Πόλη Περιστέρι
Διοργανωτής Future Business School
Διάρκεια 119 ώρες
Χώρος Διοργάνωσης Future Business School
Ευχαριστούμε αλλά δεν δεχόμαστε πλέον άλλες εγγραφές για αυτό το σεμινάριο

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter