Γραμματέας Διοίκησης - Προετοιμασία για Πιστοποίηση CSMA

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι:

Να στοχεύσει στην ουσιαστική εκπαίδευση Γραμματέων, με βάση το syllabus πιστοποίησης της ACTA, προκειμένου οι συμμετέχουσες σε αυτό να διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να πιστοποιηθούν από την ως άνω εταιρία έντασης γνώσης – τεχνοβλαστό ACTA του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Το σχήμα πιστοποίησης φέρει την ένδειξη Certified Secretaries Management Assistants (CSMA) - Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης, είναι μοναδικό και διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό με το πιστοποιητικό αρ. 594. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το εν λόγω πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών - μελών της European Cooperation for Accreditation.

Με γνώμονα τα ως άνω, η αγορά έχει αγκαλιάσει την μοναδική αυτή πιστοποίηση και μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί 600 και πλέον Γραμματείς Οργανισμών και Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Στελέχη Γραμματείς, σε Γραμματείς όλων των επίπεδων και κατηγοριών, σε Διοικητικά στελέχη και υπάλληλους οργανισμών, επιχειρήσεων, τραπεζών, Δημόσιου Τομέα, μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας.

 

Τι περιλαμβάνει και τι θα μάθετε με τη παρακολούθηση του σεμιναρίου:

• Νέες επιχειρηματικές τάσεις. Ο τομέα Γραμματείας και ο ρόλος Γραμματέως στις ελληνικές επιχειρήσεις. Η θεσμοθέτηση στην Ελλάδα τομέα/ρόλου, με το Επαγγελματικό Περίγραμμα αρ. 50 του ΕΟΠΠΕΠ, το Syllabus Πιστοποίησης CSMA της ACTA, τεχνοβλαστού του Α.Π.Θ. και το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1437 ‘’Γραμματεία Διοίκησης - Καθήκοντα, Επαγγελματική Επάρκεια, Οργάνωση Γραφείου και Υποστηρικτικά Εργαλεία’’, που εμπεριέχει τον ''Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας Επαγγέλματος Γραμματέων''.

• Σχεδιασμός Γραμματείας. Πρώτη Ενότητα : Ανάλυση Αποστολής, Αξιολόγηση Θέσης, Στοχοθεσία, Σχέδια και Προγράμματα Δράσης.

• Σχεδιασμός Γραμματείας. Δεύτερη Ενότητα : Ανάλυση εργαλείων, που επικουρούν το σχεδιασμό, ήτοι SWOT, Benchmarking, Outsourcinh & Teleworking.

• Ανακεφαλαίωση της ύλης 1,2,3.

 Οργάνωση Γραμματείας. Πρώτη Ενότητα. Κανονιστικό Πλαίσιο : Ανάλυση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων Γραμματείας. Μηχανισμός διάκριση εργασιών σε κύριες και βοηθητικές εργασίες. Περιγραφή Θέσης Γραμματέως : Ανάλυση βασικού στόχου, καθηκόντων, αποφάσεων, ομαλής λειτουργίας, συχνότητας αναφοράς, ελέγχου έργου, ανάλυψης κινδύνων της θέσης.

• Οργάνωση Γραμματείας. Δεύτερη Ενότητα. Προδιαγραφές Θέσης Γραμματέως : i.Γνώσεις : σχεδιασμού, οργάνωσης, διοίκησης, ελέγχου Γραμματείας και μεθοδολογίας για την ορθολογική γραμματειακή υποστήριξης των κύριων και βοηθητικών εργασιών. ii. Δεξιότητες και Ικανότητες : επικοινωνιακής τακτικής, συναισθηματικού και ηγετικού προτύπου, αρχών νευρογλωσσικού προγραμματισμού, μηχανισμού λήψης αποφάσεων, οργάνωσης χρόνου, δημιουργίας θετικής εικόνας.

• Οργάνωση Γραμματείας. Τρίτη Ενότητα. Ανάλυση επιχειρηματικής επικοινωνίας : γραπτής (χαρτώας/ηλεκτρονικής), προφορικής (λεκτικής/γλώσσας προσώπου και σώματος), τηλεφωνικής και μέσω τηλεδιάσκεψης. • Ανακεφαλαίωση της ύλης 5,6,7.

• Οργάνωση Γραμματείας. Τέταρτη Ενότητα. Ανάλυση μεθοδολογίας διαχείρισης αντικειμένων γραμματειακής υποστήριξης, συναρτώμενων με την επικοινωνία : Δημόσιες Σχέσεις. Αντιμετώπιση Αντιπαραθέσεων, Κριτικής, Στρες. Διοργάνωση Συμβουλίων, Συσκέψεων, Ταξιδίων.

• Οργάνωση Γραμματείας. Πέμπτη Ενότητα. Διαχείριση χαρτώων και ηλεκτρονικών αρχείων. Ο ρόλος της ηλεκτρονικής υπογραφής, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 150/ΦΕΚ.125 Α/2001.

• Οργάνωση Γραμματείας. 'Εκτη Ενότητα. Διαχείριση γνώσης. Ανάλυση έννοιας ρητής και άρρητης γνώσης. Διαδικασίες δημιουργίας και μετασχηματισμού γνώσης. Ανάλυση Βοηθητικών Εργασιών.

• Ανακεφαλαίωση της ύλης 9,10,11.

• Διεύθυνση Γραμματείας. Ανάλυση : i. Υποχρεώσεων στελέχους. ii. Τεχνικών Risk, Change, Crisis Management. iii. Διαχρονικά σταθερών εταιρικών αξιών οράματος κουλτούρας, καινοτομίας, κοινωνικής ευθύνης. ιv. Προϋποθέσεων ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε Γραμματέα. Έλεγχος Γραμματείας/Γραμματέως και Λογοδοσία.

• Ανακεφαλαίωση της ύλης 12. Γραπτή άσκηση πάνω σε όλη την ύλη.

• Ανακεφαλαίωση της ύλης 13. Γραπτή άσκηση πάνω σε όλη την ύλη.

 

Επιπλέον πληροφορίες για το σεμινάριο:

•  Η διδασκαλία γίνεται  σε σύγχρονους Η/Υ και εμπλουτίζεται με εργασίες και πρακτικές εφαρμογές.

• Το σεμινάριο επιδοτείται μέχρι το 100% της αξίας του, από το 0,24% του ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ!

• Παρέχονται ηλεκτρονικές σημειώσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

• Δίδεται πιστοποιητικό παρακολούθησης στη λήξη του σεμιναρίου.

• Ειδικές τιμές για φοιτητές και ανέργους.

 

Ιδιότητες Σεμιναρίου

Έναρξη 19-01-2017
Λήξη 10-02-2017
Κόστος 300.00€
Τηλέφωνο 210-5782931
Πόλη Περιστέρι
Διοργανωτής Future Business School
Διάρκεια 15 ώρες
Εισηγητής Δήμητρα Μπαλτούνα
Χώρος Διοργάνωσης Future Business School
Ευχαριστούμε αλλά δεν δεχόμαστε πλέον άλλες εγγραφές για αυτό το σεμινάριο

Σεμινάρια Προσεχώς

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Νέες Καταχωρήσεις Σεμιναρίων

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter