Breaking News
Η καταγωγή των ζυμαρικών - Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 09:38
Κίνα: internet με όρους και λογοκρισία! - Παρασκευή, 04 Ιανουαρίου 2013 09:42
Hobby Festival 2018 - Τετάρτη, 03 Οκτωβρίου 2018 01:13
07 Οκτωβρίου το 10ο Greece Race for the Cure® - Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018 23:52
Πέμπτη, 04 Φεβρουαρίου 2016 10:50

Ζητείται ψυχολόγος από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γράφτηκε από τον 

epitropi erevnon, στο οποίο θα ανατεθεί η παραγωγή παραδοτέων που προβλέπονται στη σχετική απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης ή και μέρος ή σύνολο ενδιάμεσων παραδοτέων που θα προηγούνται των τελικών παραδοτέων κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πρότασης, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (CHAFEA) Η συνολική διάρκεια της παραπάνω Πράξης ορίζεται 36 μήνες από την έναρξη αυτής.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν λάβει τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης και, γενικότερα, να κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα μέχρι την εν λόγω ημερομηνία.

• Οι ενδιαφερόμενοι/ες δεν πρέπει να έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία

. • Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Αντικείμενο έργου: Τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και προβλήματα ψυχικής υγείας συχνά βιώνουν εργασιακά προβλήματα, όπως η ανεργία, οι απουσίες από τον εργασιακό χώρο, η μειωμένη παραγωγικότητα και ο στιγματισμός στο εργασιακό περιβάλλον, που προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις σε ατομικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το αυξανόμενο ποσοστό των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και προβλήματα ψυχικής υγείας, σε συνδυασμό με την παρούσα οικονομική κρίση, εντείνουν τα προβλήματα που σχετίζονται με αυτά τα θέματα και απαιτούν την ανάληψη δράσεων, με όρους καινοτόμων στρατηγικών, για τη βελτίωση της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας και κυρίως την ένταξη ή επανένταξη τους σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Δυστυχώς, τέτοιου είδους δράσεις περιορίζονται, καθώς η έλλειψη γνώσεων, αναφορικά με το ποιες στρατηγικές είναι διαθέσιμες στις διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, και ποια η αποτελεσματικότητά τους και η έλλειψη σαφήνειας, σε σχέση με τις επαγγελματικές ανάγκες των ατόμων αλλά και τις αναγκαίες τροποποιήσεις στο χώρο των [δημόσιων και ιδιωτικών] οργανισμών και επιχειρήσεων, οδηγούν σε χάσμα ανάμεσα σε αυτά που προσφέρονται και σε αυτά που είναι αναγκαία.

Ως εκ τούτου, το PATHWAYS στοχεύει:

(α) στον εντοπισμό των στρατηγικών ένταξης και επανένταξης που είναι διαθέσιμες στην Ευρώπη και πέρα από αυτή,

(β) στον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητάς των εν λόγω στρατηγικών,

(γ) στην αξιολόγηση των επαγγελματικών αναγκών των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και προβλήματα ψυχικής υγείας και

(δ) στην ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών που να υποστηρίζουν την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών ένταξης ή/και επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Η συμμετοχή, στο PATHWAYS, 12 συνεργατών με μεγάλη εξειδίκευση στον τομέα των χρόνιων καταστάσεων υγείας, της ψυχικής υγείας και της απασχόλησης, από 10 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες, επιτρέπει τη σύγκριση των στρατηγικών μεταξύ διαφορετικών Ευρωπαϊκών περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη πολιτισμικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές διαφορές. Η συμβούλευση εταίρων, συμπεριλαμβάνοντας οργανισμούς συνηγορίας, εργοδότες και επιχειρήσεις, θεσμικούς φορείς, διεθνείς οργανισμούς και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα παρέχει χρήσιμες απόψεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή προτάσεων σε επίπεδο πολιτικών, με στόχο τη βελτίωση της ένταξης ή της επανένταξης στον εργασιακό χώρο. Με αυτό τον τρόπο, το PATHWAYS έχει ως στόχο να θέσει τις «βάσεις» για μια περισσότερο ενταξιακή αγορά εργασίας, όπου τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και προβλήματα ψυχικής υγείας θα συμμετέχουν ενεργά και ουσιαστικά.

ΘΕΣΗ : Ψυχολόγος Έδρα Βόλος Αντικείμενο έργου Συλλογή δεδομένων και καταγραφή αναγκών διαφορετικών φορέων, και οργανισμών που σχετίζονται με την εργασιακή ένταξη ατόμων με χρόνιες παθήσεις/αναπηρία. Ανάπτυξη μεθόδων και συλλογή δεδομένων για τον εντοπισμό αλλά και την αξιολόγηση στρατηγικών ένταξης ή/και επανένταξης των ατόμων με χρόνια προβλήματα υγείας στην αγορά εργασίας [στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα]. Ανάπτυξη πολιτικών – πρακτικών για την προώθηση και την εφαρμογή στρατηγικών/μεθοδολογιών εργασιακής ένταξης ή επανένταξης.

Απαιτούμενα Προσόντα

1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική στο χώρο της Υγείας

2. Πτυχίο Ψυχολόγου

3. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα πρόσβασης/ένταξης ειδικών κοινωνικών ομάδων (άτομα με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις) στην αγορά εργασίας Επιθυμητά Προσόντα

4. Ερευνητική εμπειρία σε θέματα που αφορούν τους ανέργους, την ανεργία ή/και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι 26 μήνες μερικής απασχόλησης. Το προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται σε 7.200,00€ και δύναται να διαμορφωθεί σύμφωνα με την εξέλιξης και τα προβλεπόμενα του έργου. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1.Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική κυρίως Συμβουλευτική στο χώρο της Υγείας 25 %

2. Πτυχίο Ψυχολόγου 10 %

3. Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα πρόσβασης/ένταξης ειδικών κοινωνικών ομάδων (άτομα με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις) στην αγορά εργασίας 25 %

4. Ερευνητικό επιστημονικό έργο στον τομέα της ανεργίας, στους ανέργους και στην πρόσβαση/ένταξη στην αγορά εργασίας 40 %

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

Διαδικασία επιλογής: Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής αντισυμβαλλόμενων για τη σύναψη της παραπάνω σύμβασης μίσθωσης έργου καλούνται να υποβάλουν σχετική ενυπόγραφη πρόταση ενδιαφέροντος με κατάθεση επιστολής τους προς την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την ένδειξη «Υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με κωδικό 5054 » για τη θέση Α. Οι επιστολές θα πρέπει να υποβάλλονται είτε προς την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε έντυπη μορφή (Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Λογιστήριο :Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 – Βόλος, είτε ηλεκτρονικά (email (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή fax (24210-06464).

Η σχετική επιστολή στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα πρέπει να υποβληθεί στην διεύθυνση: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιαννιτσών – Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38344, Παλαιά, Βόλος, είτε με αποστολή της μέσω e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε με αποστολή της μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στον αριθμό 24210.06464 με ευθύνη των ενδιαφερομένων, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 15:00 μ.μ.

Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής. http://ee.uth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=276, Εναλλακτικά, μπορούν να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με ηλεκτρονικά μέσα , email (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή στο fax: 24210-06464 ή με την αποστολή ή κατάθεση σε έντυπη μορφή. (Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Λογιστήριο :Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 - Βόλος

Η υποβολή θα πρέπει να έχει αναρτηθεί ή αποσταλεί ή κατατεθεί με ευθύνη των ενδιαφερομένων, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 15:00 μ.μ. Η επιλογή αντισυμβαλλομένων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με την Επιτροπή Ερευνών νοείται ως αποδοχή της σχετικής τους πρότασης προς την Επιτροπή και θα γίνει μεταξύ των ενδιαφερομένων των οποίων η πρόταση είναι παραδεκτή και πληροί τους ουσιαστικούς όρους της παρούσας πρόσκλησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλομένων έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης».

Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη «πίνακα κατάταξης» ή «πίνακα επιτυχόντων», ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν προσωπικά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου

α) με την μεγαλύτερη εμπειρία

β) με τον μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών και

γ) με τον μεγαλύτερο βαθμό στο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται. Επιπρόσθετα, η αρμόδια επιτροπή επιλογής και κατά συνέπεια η Επιτροπή Ερευνών δεν δεσμεύεται να συνεκτιμήσει στην επιλογή των αντισυμβαλλομένων τα κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 21 § 11 Ν 2190/1994, καθώς γενικά προέχουν τα κριτήρια επαγγελματικής, επιστημονικής κλπ. αξιολόγησης, τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση έργου, ενώ η Επιτροπή Ερευνών διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη συμβάσεων ή ως προς τον αριθμό τους.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να τεκμηριώσουν (με ποινή απόρριψης σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης), τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα τους καθώς και την εμπειρία τους, με την κατάθεση επικυρωμένων αντιγράφων, βεβαιώσεων σπουδών, βεβαιώσεων επαγγελματικής προϋπηρεσίας, λοιπούς τίτλους πιστοποίησης και συστατικές επιστολές.

Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα α) πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους των προτάσεων και τα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/ βαθμολόγησης των υπόλοιπων υποψηφίων σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.2690/1999 και σύμφωνα με το α.π. 15891/23.7.2013 έγγραφο της ΕΥΔ. β) υποβολής ένστασης εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στη ‘Διαύγεια’. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από 10:00 π.μ. έως 12:00 π.μ. στο τηλέφωνο: 242100-6415.

Διαβάστε επίσης: Προκήρυξη 2 εκπαιδευτών Coaching

Διαβάστηκε 2316 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 04 Φεβρουαρίου 2016 11:14
Παρακολουθήστε κάποιο Σεμινάριο

Σχόλια (2)

Αφήστε τα σχόλια σας

Δημοσίευσε ένα σχόλιο σαν επισκέπτης

0 / 10000 Περιορισμός χαρακτήρων
Το κείμενο πρέπει να είναι 20-10000 χαρακτήρες

Σεμινάρια Προσεχώς

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Νέες Καταχωρήσεις Σεμιναρίων

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter