Breaking News
Η καταγωγή των ζυμαρικών - Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 09:38
Κίνα: internet με όρους και λογοκρισία! - Παρασκευή, 04 Ιανουαρίου 2013 09:42
Hobby Festival 2018 - Τετάρτη, 03 Οκτωβρίου 2018 01:13
07 Οκτωβρίου το 10ο Greece Race for the Cure® - Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018 23:52
Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013 17:03

Μία υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές για Μονωδό (υψίφωνο ή μεσόφωνο)

Γράφτηκε από  Τζένη

Η Ακαδημία Αθηνών ανακοίνωσε ότι  προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, για Μονωδό (υψίφωνο ή μεσόφωνο), από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

Οι όροι απονομής της υποτροφίας είναι οι ακόλουθοι:
1. H υποτροφία χορηγείται για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη με έναρξη το έτος 2013-2014, και μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) ακόμη έτη, κατά την ελεύθερη κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον ο υπότροφος προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του και τη διαγωγή του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα τoυ κληροδοτήματος επαρκούν.

2. Σκοπός της υποτροφίας είναι η μετεκπαίδευση του υποτρόφου σε αναγνωρισμένο Ωδείο του εσωτερικού, στάθμης αναλόγου με το σκοπό της υποτροφίας.

3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε αναγνωρισμένο Ωδείο του εσωτερικού.

4. Το πρόγραμμα των σπουδών του υποτρόφου υπόκειται στην έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών.

5. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) το μήνα.

6. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται πτυχιούχοι Μονωδίας, αναγνωρισμένου Ωδείου του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον "Λίαν Καλώς", εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους.

7. O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στo Ωδείο "Μουσικοί Ορίζοντες", στην αίθουσα ακροάσεων, δ/νση: Aραχώβης 39 - Εξάρχεια, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Ημέρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10η Ιουνίου 2013 και ώρα η 10η πρωινή.

8. Για την ακρόαση απαιτούνται:
- μία άρια όπερας του Μozart
- μία άρια ιταλικής όπερας του 19ου αιώνα
- μία άρια γαλλικής όπερας του 19ου αιώνα
- ένα Lied του Schubert

9. Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώσουν μέσον όρο γενικής βαθμολογίας στα ανωτέρω βαθμό τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), σε κλίμακα με άριστα το βαθμό είκοσι (20). 
Αιτήσεις για αναβαθμολόγηση δεν γίνονται δεκτές, γιατί δεν προβλέπεται από το Νόμο.

10. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη μετά του υποτρόφου στην Αθήνα του οικείου συμβολαίου υποτροφίας. 
Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του πρώτου έτους ή εξαμήνου, στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία (άρθρο 1).

11. Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά του/της υποτρόφου, ο/η υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας, που έχει λάβει μέχρι τότε (άρθρα 57-60 του Α.Ν. 2039/39). Η υποτροφία διακόπτεται, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, επέλθει μείωση των ετησίων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του/της υποτρόφου του/της οποίας διακόπηκε η υποτροφία (άρθρο 59 του Α.Ν. 2039/39).

12. Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση, στην Ακαδημία Αθηνών (ταχ. δ/νση: Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα), το βραδύτερο δέκα πέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής πιστοποιητικά:
α) O απαιτούμενος τίτλος σπουδών (βλ. άρθρο 6) (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) και στην περίπτωση που ο τίτλος σπουδών είναι του εξωτερικού απαιτείται επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών.
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βεβαίωσης αναγνωρισμένου Ωδείου ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός για μεταπτυχιακές σπουδές στη Μονωδία.
γ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
δ) Επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε ή δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά, το Ι.Κ.Υ. ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως.
ε) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Για υποψηφίους άνω των 25 ετών το προσωπικό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει προσωπικό εισόδημα, θα λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα το οποίο ορίζεται παρακάτω.
Αν ο υποψήφιος δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού και δεν έχει προσωπικό εισόδημα απαιτείται η υποβολή επικυρωμένης υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει προσωπικό εισόδημα καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος. Το οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (35.000,00€). Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00€) για κάθε επιπλέον προστατευόμενο τέκνο, σε οικογένειες με άνω των δύο (2) προστατευομένων τέκνων.
στ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Σημ.: Η Ακαδημία Αθηνών αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως τα εξής πιστοποιητικά:
α) Πιστοποιητικό Ελληνικής ιθαγένειας ή Ελληνικής καταγωγής.
β) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

13. Τα της διεξαγωγής του διαγωνισμού και της παροχής υποτροφίας κλπ. διέπονται από τις διατάξεις του Κανονιστικού Διατάγματος 18/23.8.1941 (Φ.Ε.Κ. 286/23.8.1941, τεύχ. Α΄).

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά στην Ακαδημία Αθηνών - Διεύθυνση Περιουσίας (δ/νση: Σόλωνος 84, 5oς όροφος, τηλ.: 210.3664736).

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 24.05.2013

Διαβάστηκε 1733 φορές
Παρακολουθήστε κάποιο Σεμινάριο

Σχόλια

Αφήστε τα σχόλια σας

Δημοσίευσε ένα σχόλιο σαν επισκέπτης

0 / 10000 Περιορισμός χαρακτήρων
Το κείμενο πρέπει να είναι 20-10000 χαρακτήρες

Σεμινάρια Προσεχώς

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Νέες Καταχωρήσεις Σεμιναρίων

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter