Breaking News
Η καταγωγή των ζυμαρικών - Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 09:38
Κίνα: internet με όρους και λογοκρισία! - Παρασκευή, 04 Ιανουαρίου 2013 09:42
Hobby Festival 2018 - Τετάρτη, 03 Οκτωβρίου 2018 01:13
07 Οκτωβρίου το 10ο Greece Race for the Cure® - Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018 23:52
Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 14:52

Μεταπτυχιακές υποτροφίες από το ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου

Γράφτηκε από  Τζένη

Το Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει το 1ο πρόγραμμα Υποτροφιών Ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, για τη χορήγηση υποτροφιών, με σκοπό την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα γνωστικά πεδία των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θεματική ενότητα το νησί της Κύπρου.

Το ποσό της Υποτροφίας θα είναι σταθερό, ανεξαρτήτως ύψους διδάκτρων και θα έχει μέγιστη διάρκεια τα τρία (3) έτη. Ο αριθμός των υποτροφιών και το ποσό θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί και τις δυνατότητες του Ιδρύματος. Ο Υπότροφος θα μπορεί να διερευνήσει τη δυνατότητα και άλλων πηγών χρηματοδότησης των σπουδών του. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να ενημερώνουν το Ίδρυμα εάν λαμβάνουν και άλλη υποτροφία ή χορηγία για το επίπεδο σπουδών για το οποίο υποβάλλουν αίτηση, ή εάν έχουν έμμισθη απασχόληση (”assistantship”) στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής. Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει την καταβολή μερικής αντί πλήρους υποτροφίας ή την ανάκληση της υποτροφίας.

Γενικές προϋποθέσεις χορήγησης των Υποτροφιών


I.Ηλικία: Η μέγιστη ηλικία του υποψηφίου για την υποτροφία ορίζεται στα 30 έτη.
II.Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός πτυχίου / διπλώματος: Να είναι πτυχιούχοι ελληνικών ή Κυπριακών ΑΕΙ. Δυνατότητα υποβολής αίτησης για υποτροφία δίνεται σε όσους έχουν βαθμό αποφοίτησης τουλάχιστον οκτώ (8,00) και εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την ελάχιστη προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών σε προπτυχιακό επίπεδο. Η σειρά κατάταξης αποφοίτησης του υποψηφίου, κατά το ακαδημαϊκό έτος που απεφοίτησε ή κατά τη συγκεκριμένη ορκωμοσία, αποτελεί κριτήριο που θα συνεκτιμηθεί κατά τη διαδικασία επιλογής των υποτρόφων. Ο υποψήφιος θα υποχρεούται να υποβάλει, μαζί με το πτυχίο, και βεβαίωση του Πανεπιστημίου ή της Σχολής, με τη σειρά κατάταξης αποφοίτησης.
III.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας, στην οποία επιθυμούν να σπουδάσουν, ή την επίσημη γλώσσα του Προγράμματος Σπουδών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να είναι κάτοχοι επίσημου αποδεικτικού, Πτυχίου ή Διπλώματος (σε ισχύ και ανάλογα με τις απαιτήσεις του Πανεπιστημίου Υποδοχής).
IV.Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή κατάταξης, επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, ή να είναι στρατευμένοι και η θητεία τους να λήγει μέχρι την 30η Ιουνίου 2013.
V.Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για περισσότερα από ένα γνωστικά πεδία ή χώρες ή σε περισσότερα από ένα προγράμματα υποτροφιών του Ιδρύματος.


Απαιτούμενα δικαιολογητικά
I.Συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης, το οποίο διατίθεται ηλεκτρονικά.
II.Δήλωση γνωστικού και Προγράμματος των επιδιωκόμενων μεταπτυχιακών σπουδών: Εκτύπωση από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου ή της Σχολής Υποδοχής. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένα μόνο γνωστικό πεδίο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των υποτροφιών, ο υπότροφος δεν θα έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα σπουδών που έχει υποβάλει και για το οποίο έχει λάβει την έγκριση του Ιδρύματος, παρά μόνον για λόγους ανωτέρας βίας, τους οποίους το Ίδρυμα θα εκτιμά, κατά την ελεύθερη κρίση του.
III.Μία φωτογραφία του υποψηφίου (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη), μεγέθους ταυτότητας.
IV.Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα, στην ελληνική γλώσσα, όπου θα αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του υποψήφιου, οι σπουδές που έχει πραγματοποιήσει, ξένες γλώσσες, δεξιότητες και επιπλέον προσόντα. Επίσης, τυχόν επαγγελματική εμπειρία, διακρίσεις ή/και βραβεύσεις, τυχόν συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια καθώς και δημοσιεύσεις του υποψήφιου.
V.Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών, με τον τελικό μέσο όρο βαθμολογίας, αριθμητικά και με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Οι υποψήφιοι που δεν θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως 31 Μαρτίου 2013 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης), υποβάλλουν αρχικά μόνο την αναλυτική βαθμολογία, με τον μέχρι τότε μέσο όρο βαθμολογίας. Στη συνέχεια, το αργότερο έως 30 Ιουνίου 2013, υποχρεούνται να αποστείλουν αντίγραφο του πτυχίου τους ή βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους και την τελική βαθμολογία τους, διαφορετικά η αίτηση αποσύρεται από τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής.
VI.Πιστοποιητικό (Πτυχίο ή Δίπλωμα) γνώσης Ξένης Γλώσσας: Το σχετικό Πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι σε ισχύ και σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Πανεπιστημίου Υποδοχής.
VII.Βεβαίωση εγγραφής ή επιστολή αποδοχής από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής ή αντίγραφο αλληλογραφίας με το Πανεπιστήμιο Υποδοχής για το ακαδημαϊκό έτος, στο οποίο αφορά η παρούσα προκήρυξη δηλαδή: (i) θετική απαντητική επιστολή ή e-mail του Πανεπιστημίου ή της Σχολής Υποδοχής, προσωπικά προς τον υποψήφιο, ακόμα και αν δεν υπάρχει επίσημη προσφορά θέσης ή/και (ii) φωτοτυπία συμπληρωμένου εντύπου αίτησης προς το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, για το οποίο ζητείται η υποτροφία.
VIII.Επιστολή του Πανεπιστημίου ή της Σχολής Υποδοχής, της επιλογής του υποψηφίου, μέχρι 30 Ιουνίου 2013, με την οποία θα πιστοποιείται ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός για το Πρόγραμμα Σπουδών που επιδιώκει. Η ως άνω επιστολή θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου για το ετήσιο κόστος σπουδών.
IX.Αποδεικτικά στοιχεία εισοδημάτων: Προσκόμιση Ε-9 και εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος των δύο τελευταίων ετών του ίδιου και των γονέων του.
X.Από τους άρρενες υποψηφίους, ζητείται Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δικαιολογητικά που θα αποσταλούν μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία, εκτός των επιμέρους αναφερόμενων εξαιρέσεων, δεν θα γίνονται δεκτά.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά έως την Κυριακή 31 Μαρτίου 2013 στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με την ένδειξη «Πρόγραμμα Υποτροφιών». Αιτήσεις που θα αποσταλούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επισυνάψουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (σκαναρισμένα), ενώ σε περίπτωση που επιλεγούν θα κληθούν να προσκομίσουν τα πρωτότυπα έγγραφα. Η αίτηση είναι διαθέσιμη εδώ.
Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, διαφορετικά θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται. Για το λόγο αυτό, οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν απλές φωτοτυπίες των επίσημων εγγράφων, μεγέθους Α4. Δεν απαιτείται επικύρωση.

Όροι υποβολής
I.Η αποστολή της αίτησης δεν συνεπάγεται την αποδοχή της.
II.Παράλειψη αποστολής οποιουδήποτε δικαιολογητικού εντός της ειδικώς προβλεπόμενης προθεσμίας, συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης.
III.Με την αποστολή της αίτησης για υποτροφία, ο υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, του Κανονισμού Υποτροφιών καθώς και τις αξιολογικές κρίσεις και αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος. Επιπλέον, δηλώνει ότι τα στοιχεία που περιέχονται στο Έντυπο της Αίτησης, στα συνυποβαλλόμενα έγγραφα, δικαιολογητικά ή/και λοιπό υλικό, είναι αληθή και ακριβή.

Διαδικασία αξιολόγησης
I.Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Ιδρύματος προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, τους υποψήφιους που επιλέγει, κατά την ελεύθερη κρίση της, να λάβουν υποτροφία.
II.Σε περίπτωση ισοτιμίας ακαδημαϊκών προσόντων, δίνεται προτεραιότητα σε υποψήφιους των οποίων τα οικονομικά μέσα δεν επαρκούν για την κάλυψη του κόστους των σπουδών τους.
III.Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσωπική συνέντευξη με τους υποψήφιους, αν το κρίνει απαραίτητο.

Γενικές διατάξεις
I.Το ποσό της Υποτροφίας θα δίνεται με επιταγή στο όνομα του Υπότροφου. Η έναρξη της Υποτροφίας πραγματοποιείται, αφού υποβληθούν όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά. Το ποσό θα καταβάλλεται τμηματικά, ανά ακαδημαϊκή περίοδο (εξάμηνο, τετράμηνο ή άλλο, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Υποδοχής), και με την υποχρέωση να χορηγηθεί από την πλευρά του Υπότροφου: (α) αποδεικτικό ακαδημαϊκής επίδοσης «B or Better» ή ισότιμο προκειμένου για σπουδές με διαφορετικό σύστημα βαθμολόγησης, και (β) βεβαίωση κανονικής παρακολούθησης. Σε περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η εξόφληση των διδάκτρων στην αρχή του έτους, θα πρέπει να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής. Η απόφαση περί της εφάπαξ καταβολής τους θα λαμβάνεται κατά περίπτωση.
II.Ο υπότροφος οφείλει, με την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο υποδοχής, να καταθέσει σε εύλογο χρονικό διάστημα, στη Γραμματεία του Ιδρύματος, αντίγραφο του τίτλου σπουδών του και της διπλωματικής του εργασίας. Επίσης, ο υπότροφος υποχρεούται να παρουσιάζει την εργασία του κατά τη διάρκεια των σπουδών ή και μετά το πέρας τους κατόπιν πρόσκλησης του Ιδρύματος.
III.Δεν χορηγούνται Υποτροφίες για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως.
IV.Η Υποτροφία μπορεί να ανανεωθεί για διάστημα πέραν του ενός έτους αφού ο Υπότροφος καταθέσει αίτηση για ανανέωση και Αποδεικτικό από το Πανεπιστήμιο που να αναφέρει την επίδοση του.
V.Το Ίδρυμα έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους της παρούσας προκήρυξης, με σχετική ανακοίνωση στον ειδικά διαμορφωμένο διαδικτυακό τόπο www.sylviaioannoufoundation.org ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.
VI.Ο Υπότροφος υποχρεούται να υπογράψει Συμφωνητικό στο οποίο αναφέρονται οι κύριες υποχρεώσεις του έναντι του Ιδρύματος. Η υπογραφή του παραπάνω Συμφωνητικού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της Υποτροφίας.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν ατομικά και γραπτώς, με επιστολή που θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Καμία πληροφορία δεν θα δοθεί τηλεφωνικά.
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα λάβει χώρα τον μήνα Ιούλιο.
Αρμόδιο για την τελική απόφαση και επιλογή των υποτρόφων είναι το Δ.Σ. του Ιδρύματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφασίζει, κατά την ελεύθερη κρίση του, τη χορήγηση ή μη υποτροφίας και δεν είναι υποχρεωμένο να αιτιολογήσει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των αιτήσεων.


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 31/3/2013
Στοιχεία επικοινωνία Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δείτε εδώ κι άλλες υποτροφίες.

Διαβάστηκε 2434 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 03 Δεκεμβρίου 2012 11:30
Παρακολουθήστε κάποιο Σεμινάριο

Σχόλια

Αφήστε τα σχόλια σας

Δημοσίευσε ένα σχόλιο σαν επισκέπτης

0 / 10000 Περιορισμός χαρακτήρων
Το κείμενο πρέπει να είναι 20-10000 χαρακτήρες

Σεμινάρια Προσεχώς

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Νέες Καταχωρήσεις Σεμιναρίων

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter