Breaking News
Η καταγωγή των ζυμαρικών - Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 09:38
Κίνα: internet με όρους και λογοκρισία! - Παρασκευή, 04 Ιανουαρίου 2013 09:42
Hobby Festival 2018 - Τετάρτη, 03 Οκτωβρίου 2018 01:13
07 Οκτωβρίου το 10ο Greece Race for the Cure® - Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018 23:52
Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015 12:08

6 υποτροφίες εσωτερικού για προπτυχιακές σπουδές

Γράφτηκε από τον 

 

scholarshipΠροκηρύχθηκε διαγωνισμός για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος  «ΙΑΛΕΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗ» για το διορισμό:

α) Τεσσάρων (4) υποτρόφων φοιτητών Πανεπιστημίων της χώρας, αποφοίτων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δήμων περιφέρειας τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, μονίμων κατοίκων τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης.

β) Δύο (2) υποτρόφων φοιτητριών Πανεπιστημίων της χώρας, αποφοίτων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δήμων περιφέρειας τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, μονίμων κατοίκων τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Αθήνα στις 20 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00 στο κτήριο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον οι κατάλληλες για τη διενέργεια του διαγωνισμού αίθουσες είναι διαθέσιμες, διαφορετικά σε γειτονικά Εκπαιδευτήρια και από Εξεταστική Επιτροπή που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 82 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α/10-9-2013) και των άρθρων 8 και 9 του β.δ. της 5-9-1940.

Ειδικότερα:

Οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται ως εξής:

 Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες των Πανεπιστημίων που εισήχθησαν:

Α) Με το σύστημα του Ενιαίου Λυκείου ή του Γενικού Λυκείου ή του Επαγγελματικού Λυκείου, εξετάζονται γραπτά στην Νεοελληνική Γλώσσα (Έκφραση- Έκθεση) και σ’ ένα ακόμα μάθημα, στην ύλη της Γ΄ τάξης Λυκείου  του σχολικού έτους 2013-2014 ως ακολούθως:

α) Στην Ιστορία Κατεύθυνσης, όσοι/ες προέρχονται από τη Θεωρητική Κατεύθυνση.

β) Στη Φυσική Κατεύθυνσης, όσοι/ες προέρχονται από τη Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση.

γ) Στη Φυσική ΙΙ, όσοι/ες προέρχονται από το Επαγγελματικό Λύκειο.

Β) Στα Τμήματα Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Πανεπιστημίων εξετάζονται στην εκτέλεση Εικαστικού Έργου από πρότυπο και στην Νεοελληνική Γλώσσα (Έκφραση-Έκθεση) στην ύλη της Γ΄ τάξης Λυκείου  του σχολικού έτους 2013-2014.

 Γ) Στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, εξετάζονται σε μία από τις ξένες γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική,   σύμφωνα με δήλωσή τους και στην Νεοελληνική Γλώσσα (΄Εκφραση –Έκθεση) στην ύλη της Γ΄ τάξης Λυκείου  του σχολικού έτους 2013-2014.         

Η βαθμολογική κλίμακα είναι 0-20. Επιτυχών θεωρείται εκείνος ο οποίος συγκεντρώνει μέσο όρο βαθμολογίας και στα δύο μαθήματα τουλάχιστον δεκατέσσερα (14). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, ανά κατηγορία, διενεργείται δημόσια κλήρωση. Κατά του αποτελέσματος του διαγωνισμού επιτρέπεται η υποβολή έγγραφης ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα τοιχοκόλλησης του πρακτικού έκδοσης αποτελεσμάτων. Αναθεώρηση  γραπτών  δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.  

 Το ποσό της υποτροφίας είναι εκατόν ογδόντα (180) Ευρώ το μήνα. O χρόνος καταβολής της υποτροφίας προσμετράται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 και έχει διάρκεια που δεν υπερβαίνει τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για την απονομή του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της Σχολής που φοιτούν (ν.4009/2011 άρθρο 2 παρ.γ΄), (μη συνυπολογιζομένης δηλ. της προσαύξησης κατά τέσσερα εξάμηνα), εφόσον η ετήσια επίδοση τους είναι καλή, δηλ. επιτυγχάνουν τουλάχιστον στα 2/3 των μαθημάτων, που προβλέπονται σε κάθε ακαδημαϊκό  έτος από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ή της Σχολής που φοιτούν,  διαφορετικά η υποτροφία διακόπτεται.

Σημειώνεται επιπλέον ότι, εάν ο υπότροφος δεν λάβει το πτυχίο του εντός έτους από τη λήξη των σπουδών του δηλ. από τη λήξη του ελάχιστου αριθμού εξαμήνων που απαιτούνται για την απονομή του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της Σχολής που φοιτά (ν.4009/2011 άρθρο 2 παρ.γ΄), υποχρεούται να επιστρέψει τα χρήματα της υποτροφίας, εκτός εάν για την μη λήψη του πτυχίου του συνέτρεξαν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι θα εκτιμηθούν από το Υπουργείο Οικονομικών.

Όσοι/ες επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν από 18η Αυγούστου 2015 και το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη διενέργεια του διαγωνισμού δηλ. μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή:

1) Να υποβάλλουν κατά  τις εργάσιμες ημέρες τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων:

-- Στο Γραφείο Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού 12.00-14.00.

2) Να αποστέλλουν τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά  ταχυδρομικά, το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (με αντίστοιχη ευκρινή σφραγίδα ταχυδρομείου) με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά στην εξής ταχυδρομική διεύθυνση: Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γραφείο Κεντρικού Πρωτοκόλλου, με την ένδειξη «Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών»  Α. Παπανδρέου 37 Μαρούσι Τ.Κ. 151 80. Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι/ες στην περίπτωση αυτή, πρέπει να φυλάσσουν την απόδειξη αποστολής της αίτησής τους γιατί ενδέχεται να τους ζητηθεί.

Στις αιτήσεις πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά το Τμήμα ή η Σχολή των Πανεπιστημίων που φοιτούν, η Κατεύθυνση σπουδών που παρακολούθησαν στο Λύκειο και το αντίστοιχα εξεταζόμενο μάθημα, η ξένη γλώσσα στην οποία εξετάζονται (εφόσον αυτό απαιτείται), η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους,  το τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αν υπάρχει).   

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

1.Αίτηση η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Yποτροφίες/Υποτροφίες-Κληροδοτήματα.

2.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του/της υποψηφίου/ας από την οποία θα προκύπτει:

     α) η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή του/της υποψηφίου/ας.

     β)η ηλικία του/της υποψηφίου/ας που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 36 χρόνων.

3.Βεβαίωση Δήμου περιφέρειας τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης ότι ο/η υποψήφιος/α είναι μόνιμος κάτοικος. 

4.Επικυρωμένο αντίγραφο του Τίτλου Απόλυσης του/της υποψηφίου/ας από σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δήμων περιφέρειας τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (Πολύ Καλά) και διαγωγή τουλάχιστον «Κοσμία», σύμφωνα με το οποίο έγινε η εγγραφή του/της στο Τμήμα ή τη Σχολή που φοιτά.

5.Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό του Τμήματος ή της Σχολής του Πανεπιστημίου ότι έχει εγγραφεί και φοιτά ο/η υποψήφιος/α. (Προκειμένου δε για υποψήφιο που εισήχθη στο Πανεπιστήμιο μέσω άλλης Κατεύθυνσης από αυτήν που αναγράφεται στον Τίτλο Απόλυσης προσκομίζεται και η σχετική Βεβαίωση Πρόσβασης ώστε να εξεταστεί σύμφωνα με την Κατεύθυνση που εισήχθη στη Σχολή που φοιτά).

6.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) του/της υποψηφίου/ας ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών δηλ. για προηγούμενες σπουδές Α΄ Κύκλου) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία, ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από υποτροφία η οποία του έχει απονεμηθεί προηγουμένως. Η Υπεύθυνη δήλωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Yποτροφίες/Υποτροφίες-Κληροδοτήματα.

Επιπλέον  οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας  Γ)  δηλώνουν την  ξένη γλώσσα  στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

Σημειώνεται ότι το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που προβλέπεται στο άρθρο 2 παραγρ. 2 στοιχείο α΄ του β.δ. της 5-9-1940,  αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας.                           

Οι υποψήφιοι/ες, που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν πλήρη τα οριζόμενα δικαιολογητικά μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, μπορούν να τα συμπληρώσουν και να τα υποβάλουν στην Εξεταστική Επιτροπή έως και την ημέρα του διαγωνισμού, ακόμη και πριν την έναρξή του.

 

Διαβάστηκε 2125 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015 12:25
Παρακολουθήστε κάποιο Σεμινάριο

Σχόλια

Αφήστε τα σχόλια σας

Δημοσίευσε ένα σχόλιο σαν επισκέπτης

0 / 10000 Περιορισμός χαρακτήρων
Το κείμενο πρέπει να είναι 20-10000 χαρακτήρες

Σεμινάρια Προσεχώς

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Νέες Καταχωρήσεις Σεμιναρίων

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter